تادانه

روزانه
عجیب است برای اولین بار آمدم لینکی را بگذارم در تادانه و پشیمان شدم.
رفتم سراغ لینک های بی مزه و بی خطر و معمولی، ولی خودم هم می دانستم دارم کاری می کنم که خودم با آن موافق نیستم و آن پنهان کردن بهترین لینک است از دید کسانی که تاکنون بهترین دوستان من بودند؛ دیده و ندیده.
الان که یک ساعتی از این اتفاق می گذرد، احساس می کنم دارد اتفاقی در من می افتد و آن، دور شدن است؛ نمی دانم البته تا کجا.
دوست دارم از این به بعد بهترین ها را برای خودم نگه دارم و به من چه مربوط که تمام خوبی ها را با همه قسمت کنم؟
دیگر دوست ندارم ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment