تادانه

تشکر از یک خواننده مهربان
روز اول این کتاب را پیدا کرده بود. عکسی هم گرفته و کتاب را چسبانده بود به سینه اش؛ شوق برمی دارد آدم را.
روز دوم شادی هایش را برایم نوشته بود از خواندنش.
روز سوم رفته بود به کتابفروشی شهرشان و گفته بود بقیه کارهای این نویسنده را می خواهد.
روز چهارم خبر داد که این کتاب را فقط آورده اند.
هفته ای نگذشته بود که شاد آمد پای چت و خبر داد که این کتاب را هم آورده کتابفروشی شان.
و امروز این نقاشی را برایم ایمیل کرده که یادآور کتاب آخری است که خوانده؛ عروس بید.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment