تادانه

وصف حال
زنی آبستن را می مانم که اگر منتظر قابله بماند، یا بچه اش خفه می شود یا ناقص الخلقه به دنیا خواهد آمد.
باید بروم به غاری که فقط و فقط خودم باشم آنجا. گیرم قابله خوبی نباشم برای خودم اما خودم از خودش مراقبت خواهد کرد تا کودکم بیاید.
این کودکم کودکی خاص است؛ یا نابغه خواهد شد یا کودن؛ اما دوستش دارم.
فعلا منتظرم پیش از رفتن به غار تنهایی ام، درختی پیدا کنم و به اندازه کافی برگ و خرما و تکیه گاه پیدا کنم برای روزهای آمدنش.
دیر کرده ای کودکم!
دیر کرده اید کودکانم!
دیر کرده ام.
دیر.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment