تادانه

آهای بگو


عکس: اینجا

می جون یاری دگوده بو قبای گالشی (یار دوست داشتنی من لباس گالشی پوشیده بود)
امره بیجار بنا بو زحمت بکشی ( مارو تو مزرعه گذاشته بود تا زحمت بکشیم )
می چلچرانه (وقت شادی منه)
می چلچرانه (وقت شادی منه)
امشو شیمی خونه ور شیرنی خورانه (امشب دوروبر خونه شما مراسم شیرنی خوردنه)
د گوته منیم شو خوته منیم (دیگه چیزی نمی تونم بگم ،شب خوابم نمی بره)
آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم (آب آفتابه سنگینه نمی تونم بلندش کنم)
چندی مو پوست خا بکنم می پرده قاله ( تا چند وقت دیگه باید پرتقالم رو پوست بکنم؟)
چندی نگاه وا بکنم تی بلندی براره ( تا چند وقت دیگه باید داداش قد بلندت رو نگاه کنم؟)
بلندی برار بگوده بو می دیله کاره ( داداش قد بلندت همون کاری رو که من می خواستم کرده بود )
امروز نشاست وا بکنیم فردا دوباره ( امروز نشا باید بکنیم فردا هم همینطور)
می چینی کاسی(کاسه چینی من)
قربان بشم لاکوی تی چوم راست (ای دختر قربان اون چشم راستت بشم)
می چینی قوری ( ای قوری چینی من)
تازه یارم هگیته بو تی چشم کوری (...)
(ترجمه از اینجا)

دانلود فایل صوتی این ترانه با دو اجرا:
(اینجا: ناشناس) و (اینجا: ناصر وحدتی)

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment