تادانه

یک پیشنهاد
دو سال و نیم پیش، بعد از اینکه از کار خبر استعفا دادم و خانه نشین شدم، همیشه آرزویم بود ناشری پیدا بشود و استخدامم کند با حقوق حداقل 250 هزار تومان و من مجبور بشوم هر روز بروم دفترش و رمان بنویسم. روزی 5 صفحه هم اگر می نوشتم، هر دو ماه می شد یک رمان 300 صفحه ای. به خیلی هایشان هم پیشنهاد دادم اما می خندیدند.
یعنی فکر می کنید بد هست که نویسنده ای در یک نشر استخدام بشود؟ بهش حقوق بدهند و رمان بنویسد؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment