تادانه

زاگرس با نگاهی تازه
ماهنامه فرهنگی اجتماعی
مرداد 1389، 2500 تومان

مدیرمسوول: علی شرمحمدی
سردبیری: شاهین امین، رامک صبحی

در این شماره می خوانید:
نام ایلام با زاگرس گره خوره است (فرزانه ابراهیم زاده)
گفتگو با دکتر پرویز رجبی درباره تمدن ایلام
گفتگو با هانیبال الخاص و زادگاهش کرمانشاه
گفتگو با نصرالله کسراییان درباره زادگاهش خرم آباد
گفتگو با ارسلان کامکار درباره موسیقی محلی
چرا فقط تهران را در فیلم ها می بینیم؟ (آوا یگانه)
گفتگو با مصطفی عبداللهی، بازیگر
گفتگو با هوشنگ چالنگی درباره شعر
و ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment