تادانه

قصه کوچک ترین مدرسه دنیا
یادداشت های یک سرباز معلم جنوبی
عبدالمحمد شعرانی

نشر رسانش (به همراه قلم چی)
144 صفحه
چاپ چهارم 1389
5000 نسخه
3000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment