تادانه

از سر دلتنگی
خسته ام از زندانی کردن این همه کلمه.
یعنی وقتش نرسیده دیگر هیچ کلمه ای را اسیر نکنم؟
شده ام مثل قناری بازی که بعد از یک عمر قناری پروری، به فکر آزاد کردن شان می افتد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment