تادانه

برای هفتاد سالگی آقای نویسنده
مجله چلچرغ
هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و سینمایی
شنبه 16 مرداد 1389
سال نهم – شماره 398
52 صفحه
1000 تومان

با پرونده ای درباره محمود دولت آبادی (به مناسبت هفتاد سالگی آقای نویسنده)

با مطالبی از:
محمدعلی جمالزاده
محمد شریفی
شمس لنگرودی
سیدعلی صالحی
علی نصیریان
داوود رشیدی
یوسف علیخانی
ناهید کبیری
عسل عباسیان
نگین کتال
سینا قلیچ خانی
محمدهاشم اکبریانی
سیروس ابراهیم زاده
فیروز زنوزی جلالی
حسن کیائیان
و
سجاد صاحبان زند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment