تادانه

تجربه | ناشر | نویسنده
امروز پس از چند بار تماس و قرار نافرجام، آمد و رمانش را گرفت و برد. نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و قبل از رفتن گفت «اشتباه کردید دوست من! این رمان من یکی از شاهکارهاست. روزی که دیدید به چندین زبان ترجمه شده و کلی جایزه جهانی برده، حسرت روزی را خواهید خورد که رمانم را رد کردید.»
خندیدم و گفتم «متاسفانه این تجربه برای جویس و پروست و فاکنر و همینگوی تا جایی که می دانم افتاده، اما از کارهای داخلی ... تا جایی که می دانم نه.»
باز نگاهی کرد و رفت.
دلم هُرّی ریخت. واقعا نکند بررس های نشر آموت اشتباه کرده باشند و ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment