تادانه

دانلود «شاهنامه» فردوسی (MP3)

روایت کامل بیت‌های شاهنامه
مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو)
با صدای اسماعیل قادر پناه

صفحه 1-10 * صفحه 10-20 * صفحه 20-30 * صفحه 30-40 * صفحه 40-50
صفحه 50-60 * صفحه 60-70 * صفحه 70-80 * صفحه 80-90 * صفحه 90-100
صفحه 100-110 * صفحه 110-120 * صفحه 120-130 * صفحه 130-140
صفحه 140-150 * صفحه 150-160 * صفحه 160-170 * صفحه 170-180
صفحه 180-190 * صفحه 190-200 * صفحه 200-210 * صفحه 210-220
صفحه 220-230 * صفحه 230-240 * صفحه 240-250 * صفحه 250-260
صفحه 260-270 * صفحه 270-280 * صفحه 280-290 * صفحه 290-300
صفحه 300-310 * صفحه 310-320 * صفحه 320-330 * صفحه 330-340
صفحه 340-350 * صفحه 350-360 * صفحه 360-370 * صفحه 370-380
صفحه 380-390 * صفحه 390-400 * صفحه 400-410 * صفحه 410-420
صفحه 420-430 * صفحه 430-440 * صفحه 440-450 * صفحه 450-460
صفحه 460-470 * صفحه 470-480 * صفحه 480-490 * صفحه 490-500
صفحه 500-510 * صفحه 510-520 * صفحه 520-530 * صفحه 530-540
صفحه 540-550 * صفحه 550-560 * صفحه 560-570 * صفحه 570-580
صفحه 580-590 * صفحه 590-600 * صفحه 600-610 * صفحه 610-620
صفحه 620-630 * صفحه 630-640 * صفحه 640-650 * صفحه 650-660
صفحه 660-670 * صفحه 670-680 * صفحه 680-690 * صفحه 690-700
صفحه 700-710 * صفحه 710-720 * صفحه 720-730 * صفحه 730-740
صفحه 740-750 * صفحه 750-760 * صفحه 760-770 * صفحه 770-780
صفحه 780-790 * صفحه 790-800 * صفحه 800-810 * صفحه 810-820
صفحه 820-830 * صفحه 830-840 * صفحه 840-850 * صفحه 850-860
صفحه 860-870 * صفحه 870-880 * صفحه 880-890 * صفحه 890-900
صفحه 900-910 * صفحه 910-920 * صفحه 920-930 * صفحه 930-940
صفحه 940-950 * صفحه 950-960 * صفحه 960-970 * صفحه 970-980
صفحه 980-990 * صفحه 990-1000 * صفحه 1000-1010
صفحه 1010-1020 * صفحه 1020-1030 * صفحه 1030-1040
صفحه 1040-1050 * صفحه 1050-1060 * صفحه 1060-1070
صفحه 1070-1080 * صفحه 1080-1090 * صفحه 1090-1100
صفحه 1100-1110 * صفحه 1110-1120 * صفحه 1120-1130
صفحه 1130-1140 * صفحه 1140-1150 * صفحه 1150-1160
صفحه 1160-1170 * صفحه 1170-1180 * صفحه 1180-1190
صفحه 1190-1200 * صفحه 1200-1210 * صفحه 1210-1220
صفحه 1220-1230 * صفحه 1230-1240 * صفحه 1240-1250
صفحه 1250-1260 * صفحه 1260-1270 * صفحه 1270-1280
صفحه 1280-1290 * صفحه 1290-1300 * صفحه 1300-1310
صفحه 1310-1320 * صفحه 1320-1330 * صفحه 1330-1340
صفحه 1340-1350 * صفحه 1350-1360 * صفحه 1360-1370
Save Target As

به نقل از اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment