تادانه

«الف» منتشر شد
ویژه نامه کتاب همشهری - خردنامه
شماره 51 - تیر 1389 - 196 صفحه - 2000 تومان
سردبیر: سیدعبدالجواد موسوی
دبیر تحریریه: آزاده میرشکاک

در این شماره می خوانید:

پرونده اولین کتابخانه دیجیتال علوم انسانی
پرونده ژوزه ساراماگو
پرونده جان راولز

گفتگو با جلال ستاری
گفتگو با دکتر حسن بلخاری
گفتگو با استاد همایون خرم
گفتگو با شاهرخ تندرو صالح
گفتگو با عباس صفاری
گفتگو با رضا امیرخانی
گفتگو با یوسف علیخانی
گفتگو با ناصر فکوهی
گفتگو با همایون علی آبادی
گفتگو با محمدرضا فردوسی
گفتگو با محسن مطلق
گفتگو با کیانوش گلزار راغب
گفتگو با محمدرضا فردوسی

و نقدهایی بر مجموعه شعر «خنده بر برف» نوشته عباس صفاری، «باغ ایرانی» سروده نوری الجراح ترجمه کوتی، «خاکستر آینه» محمدرضا ترکی، شعر آینه اندیشه (بازخوانی شعرهای ضیاء موحد)، «معبری به آخرالزمان» نوشته مصطفی جمشیدی، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «آنجا که برف ها آب نمی شوند» نوشته کامران محمدی، «به وقت بهشت» نوشته نرگس جورابچیان، «دوازده داستان سرگردان» نوشته مارکز، «بیدل به انتخاب بیدل» به کوشش علیرضا قزوه، «ببر سفید» نوشته آراویند آدیگا، «اگر ابرها بگذرند» نوشته سعید طباطبایی، «دلقک و هیولا» نوشته پیتر آکروید ترجمه سعید سبزیان و لرستانی، «صد» مجموعه عکس های پیمان هوشمندزاده، «این گروه خشن» ترجمه مجتبا پورمحسن، «فوتبال علیه دشمن» نوشته کوپر و ترجمه عادل فردوسی پور، «باغ اناری» نوشته محمد شریفی و ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment