تادانه

سوسن چلچراغ؛ ناياب ترين گل دنيا
سفر ما اگر تنها با تولدش هم همزمان شده باشد، هذا نصیبنا. پنجشنبه جمعه دو هفته قبل «بره سر» بودیم؛ من و چهار دوست دیگر که دوتایشان میزبان بودند و دوتایشان مثل من مهمان. جاهای زیادی را دیدیم، مثل خانه یکی از همسایه های خانه پدری«مهدی نظری» در «بره سر» خورگام که «سوسن چلچراغ» حیاط شان گل داده بود.


بقیه عکس ها ... اینجا

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment