تادانه

از «نگاره خالوا» خواننده تاجیک
واي از دنيا که يار از يار مي ترسد
غنچه هاي تشنه از گلزار مي ترسد
عاشق از آوازه دلدار مي ترسد
پنجه ي خنياگران از تار مي ترسد
شه سوار از جاده هموار مي ترسد
اين طبيب از ديدن بيمار مي ترسد

دانلود ترانه از اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment