تادانه

از ادبیات افغانستان
روایت 5
مدیرمسوول و سردبیر: محمدحسین محمدی

372 صفحه
چاپ اول 1389
250 افغانی
5000 تومان
از طرف خانه‌ی ادبیات افغانستان

گردابی
رمان
حسین حیدربیگی

نشر افراز
136 صفحه
چاپ اول 1389
1000 نسخه
3500 تومان


پشت کوه قاف
دفتری از افسانه های افغانستان
گردآوری: محمدجواد خاوری

172 صفحه
چاپ اول 1389
1000 نسخه
3500 تومان
نشر افراز با همکاری خانه ادبیات افغانستان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment