تادانه

تکرار نمی شود در تو آن گل سرخ
نمایشنامه
امین فقیری

نشر نوید شیراز
64 صفحه
چاپ اول 1389
1500 نسخه
1300 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment