تادانه

ثریا
فصلنامه تخصصی ادبیات و اسطوره
شماره چهارم زمستان 88
صاحب امتیاز و مدیرمسوول: منیر عسگرنژاد
سردبیر: امیرعباس مهندس
قیمت: 2000 تومان

داستان واژه
کارکرد هنر نقاشی در آثار ادبی
فن شعر ارسطو در جوامع اسلامی
همبستگی انسان و اسب در اسطوره های اوستایی
هنر شعری حافظ
هجو سرایی در ادبیات عرب
تجلی باورهای عامیانه در نثر داستانی معاصر
و ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment