تادانه

فانوسی پشت پرده های بنفش
مجموعه داستان
مهستی محبی

انتشارات سخن گستر
112 صفحه
چاپ اول 1389
1000 نسخه
2400 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment