تادانه

ما یک سر و گردن از تفنگ ها بلندتریم
رمان
شاهرخ تندرو صالح

انتشارات ققنوس
328 صفحه
چاپ اول زمستان 88
1650 نسخه
5800 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment