تادانه

نفحات نفت
جستاری در فرهنگ و مدیریت نفتی
رضا امیرخانی

نشر افق
232 صفحه
چاپ دوم 1389
2000 نسخه
4500 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment