تادانه

سوت زدن در تاریکی

مجموعه شعر
شهاب مقربین

نشر چشمه
176 صفحه
چاپ اول 1389
1200 نسخه
4000 تومان

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment