تادانه

چند کتاب نشر ثالث
حاشیه ای بر مبانی داستان
ابوتراب خسروی

نشر ثالث
152 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
3200 تومان


از چاله به چاه
بهمن فرزانه

نشر ثالث
96 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
2000 تومان


غربت
گراتزیا دلددا
ترجمه بهمن فرزانه

نشر ثالث
260 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
5500 تومان

آمده بودی برای خداحافظی
میترا صادقی

نشر ثالث
80 صفحه
چاپ اول 1388
1100 نسخه
2000 تومانحاصل عمر
سامرست موآم
ترجمه عبدالله آزادیان

نشر ثالث
312 صفحه
چاپ اول 1389
1650 نسخه
6800 تومان

چشم های سگ آبی رنگ
گابریل گارسیا مارکز
ترجمه بهمن فرزانه

نشر ثالث
108 صفحه
چاپ اول 1388
2200 نسخه
2300 تومان

شبی که ستاره اش را گم کرده بود
ناهید کبیری

نشر ثالث
104 صفحه
چاپ اول 1388
1100 نسخه
2200 تومان


اَبَر ابله
ارلند لو
ترجمه شقایق قندهاری

نشر ثالث
232 صفحه
چاپ اول 1389
1100 نسخه
4700 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment