تادانه

چند کتاب انتشارات مروارید
سیب نقره ای ماه
نقد غزل های حسین منزوی
روح الله کاظمی

انتشارات مروارید
چاپ اول 1388
260 صفحه
1650 نسخه
4900 تومان

سایه اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد
رمان
حسین نوش آذر

انتشارات مروارید
136 صفحه
چاپ اول 1389
1100 نسخه
3000 تومان


باغ پارسی
نوری جراح
ترجمه مهدی فرطوسی

انتشارات مروارید
136 صفحه
چاپ اول 1388
1100 نسخه
2700 تومان


خنده در برف
مجموعه
شعر عباس صفاری

انتشارات مروارید
144 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
2300 تومان

من از آینده می آیم
گزینه اشعار آدونیس
ترجمه دکتر عبدالحسین فرزاد

انتشارات مروارید
193 صفحه
چاپ اول 1388
1100 نسخه
4200 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment