تادانه

خلاءهای فکری دوّار
مجموعه داستان
امیرحسین روغنی

نشر تراوا
96 صفحه
چاپ اول 1389
2000 نسخه
1800 تومان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment