تادانه

شناخت نامۀ ایتالو کالوینو | علی دهباشی
به دنبال انتشار کتابهای : « شناخت نامۀ ویرجینیا وولف» و « شناخت نامۀ رابیندرانات تاگور» از سوی علی دهباشی، کتاب «شناخت نامۀ ایتالو کالوینو» به بازار کتاب عرضه می شود.
ایتالو کالوینو نویسنده ای است تأمل برانگیز و چند وجهی. نمی توان با او آشنا شد و به این آشنایی عمق نبخشید. همچنین نمی توان تنها به یک اثر از او اکتفا کرد.
شناخت نامۀ ایتالو کالوینو یکی از یادگارهای شب های بخارا است. در ترجمۀ مقالات شناخت نامۀ ایتالو کالوینو مترجمانی همچون : رضا سید حسینی، مهدی سحابی، حورا یاوری، ترانه یلدا، بهمن محصص، خجسته کیهان ، آنتونیا شرکاء ، افشین معاصر، امیر مهدی حقیقت، گلبرگ برزین، نیلوفر ذکاوت ، ع.روح بخشان و ... شرکت کردند.
« شناخت نامۀ ایتالو کالوینو» شامل مباحثی در طی مقالات متعدد در شناخت آثار کالوینو ، ترجمه پنج گفتگو با کالوینو و نمونه هایی از آثار داستانی و مقالات کالوینو است. همچنین آلبوم عکسی از دوران های گوناگون زندگی کالوینو در این کتاب آمده است.
و کوتاه آنکه « شناخت نامۀ ایتالو کالوینو» شامل بیست مقاله دربارۀ کالوینو و آثارش، ده اثر از نوشته های او و پنج گفتگو ، کتابشناسی، زندگی نامه و عکس هایی از این نویسندۀ منحصر به فرد است.
« شناخت نامۀ ایتالو کالوینو» در 342 صفحه از سوی انتشارت کتاب خورشید هفته آینده به بازار کتاب عرضه می شود.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment