تادانه

از چهارده سالگی می ترسم
(مجموعه داستان)
حسن محمودی

نشر چشمه
چاپ اول 1388
تیراژ 1750 نسخه
قیمت 2800 تومان
147 صفحه

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment