تادانه

گیلان ما

فصلنامه، سال نهم، شماره 3 و 4 (پیاپی 35 و 36)
صاحب امتیاز و مدیرمسوول: دکتر محمدعلی فائق
مدیر اجرایی: دکتر غلامحسن مهدی زاده
پاییز و زمستان 1388
قیمت 2000 تومان

با آثاری از: عبدالرحمان عمادی، دکتر منوچهر ستوده، ایرج افشار، پرفسور سیدحسن امین، افشین پرتو، دکتر محمد طالقانی و ...

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment