تادانه

سه شعر کوتاه از «گروس عبدالملکیان»
1
گرگ ها خورشید را خورده اند
و لاشه سرخی را
که گوشه آسمان افتاده
کم کم به پشت کوه ها خواهند کشید

2
از گرگ و میش
فقط گرگ مانده است

3
گرگ، شنگول را خورده است
گرگ
منگول را تکه تکه می کند

بلند شو پسرم!
این قصه برای نخوابیدن است


سطرها در تاریکی جا عوض می کنند
مجموعه شعر
گروس عبدالملکیان

نشر مروارید
چاپ چهارم
85 صفحه
1100 نسخه
2200 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment