تادانه

دو کتاب تازه «فرشته مولوی»
دو پرده‌ي فصل
رمان
فرشته مولوي

نشر افراز
152 صفحه
چاپ اول ۱۳۸۸book, qoqnoos
۳۵۰۰ تومان
1100 نسخه

سگ ها و آدم ها
مجموعه داستان
فرشته مولوی

نشر ققنوس
120 صفحه
چاپ اول 1388
1100 نسخه
2100 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment