تادانه

دو کتاب از ویرجینیا وولف
اُرلاندو
ویرجیینا وولف
ترجمه فرزانه قوجلو

نشر قطره
310 صفحه
چاپ دوم 1388
1100 نسخه
5500 تومان


بانو در آیینه
(مجموعه داستان)
ویرجینیا ولف
ترجمه فرزانه قوجلو

موسسه انتشارات نگاه
252 صفحه
چاپ اول 1386
2000 نسخه
3000 تومان

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment