تادانه

رمان «دیدا» به زودی منتشر می شود
ابراهيم ميرقاسمي در رمان «ديدا» كه براساس زندگي طاهر ذواليمينين، سردار ايراني است، به ماجرايي واقعي و عاطفي در زندگي اين سردار ايراني نظر داشته و آن را در بستر وقايع و رويدادهاي تاريخي خلق كرده است. اين رمان تا نمايشگاه كتاب توسط نشر «آموت» به چاپ مي‌رسد.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ميرقاسمي درباره رمان «ديدا» گفت: اين رمان داستاني تاريخي دارد و درباره ماجراي دلدادگي طاهر ‌ذواليمينين، به زني با نام«ديدا» است كه من براي نوشتن اين داستان، درباره شخصيت طاهر و همچنين سلسله طاهريان، حدود پنج هزار صفحه كتاب خوانده‌ام.

وي افزود: در نگارش اين داستان سعي داشتم تا با نگاهي ملموس به وقايع بنگرم؛ البته در بخش‌هايي به جهت تاريخي بودن كار، ‌زبان شكلي آركاييك پيدا مي‌كند، ولي فكر مي‌كنم در نوع روايت، نثري همه فهم و امروزي به كار رفته است.

ميرقاسمي تصريح كرد: موضوع اصلي داستان اين كتاب، عشق است و اينكه اين عشق بر چنين شخصيتي با آن همه دل‌مشغولي چقدر تاثير‌گذار بوده است و چه رد پايي در زندگي او بر جاي گذاشته است.

اين نويسنده اضافه كرد: طاهرذواليمينين وقتي براي بيعت نزد امام رضا(ع) مي‌رود، دست چپ خود را به سوي او مي‌گيرد و مي‌گويد من دست خود را براي بيعت با مامون دراز كرده‌ام و همين صداقت، سبب مي‌شود كه او مورد توجه امام رضا(ع) قرار گيرد.

به گفته ميرقاسمي اين رمان حدود 260 صفحه است و تا يكي، دو هفته آينده از سوي نشر «آموت» روانه بازار كتاب مي‌شود.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment