تادانه

ماهی که توت فرنگی ها سرخ می شوند
مجموعه داستان
بهاءالدین مرشدی

نشر چشمه
69 صفحه
چاپ اول 1388
1500 نسخه
1800 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment