تادانه

سه کتاب
بصیرت سایه ها
مجموعه شعر
رضا صفریان
(برنده جایزه کتاب سال 1377)

چاپ دوم 1388
51 صفحه
2200 نسخه
1200 تومان
دفتر شعر جوان
موسسه فرهنگی هنری هوران


مراحل
مجموعه شعر
رضا صفریان

چاپ اول 1388
130 صفحه
2200 نسخه
2500 تومان
دفتر شعر جوان
موسسه فرهنگی هنری هورانمباحث
درباره شعر
رضا صفریان

چاپ اول 1388
109 صفحه
2200 نسخه
2200 تومان
دفتر شعر جوان
موسسه فرهنگی هنری هوران

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment