تادانه

ویژه نامه داستان زنان افغانستان
روایت 4
در قلمرو ادبیات داستانی
کتاب چهارم
ویژه نامه داستان زنان افغانستان
مدیرمسوول و سردبیر: محمدحسین محمدی
مدیر اجرایی: محمدسرور رجایی

402 صفحه
تیراژ 1200 نسخه
چاپ اول پاییز 1388
5000 تومان
نشر تاک (با همکاری و حمایت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری)
فرخار 4
در قلمرو شعر

صاحب امتیاز: خانه ادبیات افغانستان
مدیرمسوول: محمدحسین محمدی
سردبیر: محمدصادق دهقان

206 صفحه
تیراژ 1200 نسخه
چاپ اول زمستان 1388
4000 تومان
نشر تاک ( با همکاری و حمایت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری)

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment