تادانه

«بخارا»ي نوروزي
شماره نوروزی بخارا به همراه 41 شعر منتشرنشده از شفيعي کدکني منتشر می شود.
شماره 74 مجله‌ي بخارا در 770 صفحه با اين مطالب همراه است: يادداشت سردبير: يادگارهاي نوروزي دکتر شفيعي کدکني به قلمرو شعر فارسي / علي دهباشي؛ 41 شعر از شفيعي کدکني: اين روزها بهار و بنفشه.../ دکتر محمدرضا شفيعي کدکني؛ فلسفه: آزادي / آيزايا برلين / دکتر عزت‌الله فولادوند؛ فرهنگ: گزارش مراسم اهداي جايزه به دکتر داريوش شايگان / ترانه مسکوب؛ در ستايش داريوش شايگان / هانس کولر/ فرزاد حاجي ميرزايي؛ زمينه‌هاي فکري طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها / داريوش شايگان / فرزاد حاجي ميرزايي؛ گفتمان غرب‌زدگي / داريوش آشوري؛ زبان‌شناسي: اهميت استنباط در درک زبان / دکتر محمدرضا باطني. ... ادامه

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment