تادانه

نوشیدنِ مه در باغِ نارنج
داستان بلند
مرتضا کربلایی لو

انتشارات افراز
104 صفحه
چاپ اول بهمن 1388
شمارگان 1100 نسخه
قیمت 2500 تومان

چند عکس اختصاصی تادانه
از مرتضا کربلایی لو
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا

برای بزرگ شدن عکس ها، رویشان کلیک کنید

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment