تادانه

یکی و دیگری
مجموعه داستان
زنده‌یاد محمدعلی مسعودی

انتشارات سوره مهر
68 صفحه
چاپ اول 1388
2500 نسخه
1900 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment