تادانه

گفتگو با «نرگس جورابچيان"
نویسنده رمان «به وقت بهشت» گفت: هنر و ادبيات بايد در مخاطب ايجاد شعف كنند و به انديشه او سمت و سو بدهند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، نرگس جورابچيان در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي آثار نويسندگان نوقلم منجر به ايجاد ياس و نااميدي مي‌شوند؟ ‌گفت: به نظر من جوانان به آسمان نظري نمي‌اندازند. هنر بايد باعث شعف شود و مخاطب را به انديشه وادارد؛ ‌نه اينكه او را در دريايي از سرد‌‌رگمي‌ها رها كند.

ادامه گفتگو ... خبرگزاری ایبنا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment