تادانه

گیله وا
ماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی (گیلکی و فارسی)
سال هجدهم
آذر – دی 1388

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: محمدتقی پوراحمد جکتاجی
سردبیر: هوشنگ عباسی
60 صفحه
1500 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment