تادانه

من زنی انگلیسی بوده ام
مجموعه داستان
فریبا صدیقیم

انتشارات ققنوس
142 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
3000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment