تادانه

یک شعر | فارسی و ترجمه ترکی
هر دو را می شناسم، هم محمد شریفی را و هم شهربانو موسوی را.
محمد شریفی را از نزدیک دیده ام و عاشق داستان ها و شعرهایش هستم و شهربانو را از نزدیک ندیده ام چون در آلمان ساکن است ولی از اولین کسانی هستم که می دانستم روزی دل نوشته های داستانی اش قالب کتاب می گیرد که یک نسخه اش را برایم امضا کرد همان چند سال قبل و فرستاد ایران.
امروز دیدم که شهربانو موسوی دو شعر از شعرهای تازه محمد شریفی را از وبلاگش برداشته و ترجمه کرده؛ تردید ندارم نه شهربانو، محمد شریفی را می شناسد و نه شریفی، شهربانو موسوی را.
شادی ام را پنهان نتوانستم بکنم و این دو شعر را به شما هم نشان می دهم.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment