تادانه

جای خالی سایه
مجموعه داستان
گیتی رجب زاده

نشر افراز
چاپ اول 1388
96 صفحه
1100 نسخه
2200 تومان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment