تادانه

گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران
درباره شعر
دکتر علی تسلیمی

انتشارات اختران
312 صفحه
چاپ دوم 1387
2000 نسخه
4700 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment