تادانه

گفتگوی اعتماد با عبدالرحمن عمادي
شادي سپاس از خداوند است
گفتگو: حورا نژادصداقت
روزنامه اعتماد - دوشنبه 12 بهمن 1388 صفحه 10
برای خواندن این گفتگو اینجا و اینجا را کلیک کنید

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment