تادانه

نقد «ابر صورتي»
مجموعه‌ي داستان «ابر صورتي» عليرضا محمودي ايرانمهر به عنوان سومين نشست چشمه‌ي کتاب در سراي کتاب فرهنگسراي شفق نقد مي‌شود.
اين نشست ساعت 16 روز يکشنبه، 11 بهمن‌ماه، با حضور نويسنده، اميرحسين خورشيدفر و شهريار وقفي‌پور برگزار مي‌شود.
«ابر صورتي» دومين مجموعه‌ي ‌داستان محمودي ايرانمهر و شامل 9 داستان است.
محل برگزاري نشست يادشده، يوسف‌آباد، خيابان بيست‌ويکم، پارک شفق، فرهنگسراي شفق است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment