تادانه

تعطيلي «روايت شب» راديو فرهنگ
محسن حكيم معاني گفت: روايت شب به علت تغيير تحولات جديد در راديو فرهنگ به تعطيل شدن محكوم شد.

اين برنامه پنج سال به طور مداوم از شنبه تا پنج شنبه هر شب با نام روايت شب به روي آنتن مي رفت كه با تغيير و تحولات جديد دركنداكتور راديو فرهنگ، جايي براي روايت شب نماند.

سردبير روايت شب با بيان اين ادعا كه حذف شدن اين برنامه كارصحيحي نبود و باعث كم شدن مخاطبان راديو فرهنگ مي شود گفت: برنامه روايت شب هر چند آمار دقيقي از شنوندگان آن وجود نداشت اما برنامه‌اي بود كه در ميان مخاطبان جاي خوبي براي خود درست كرده بود و طرفداران زيادي داشت.

حكيم معاني اضافه كرد: مديران راديو فرهنگ با حذف كردن آن قطعا برنامه تهيه خواهند كرد كه بتواند جايگزين روايت شب شود مخاطبان زيادي را به خود جلب كند.

ادامه خبر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment