تادانه

گاهشماری در بالا طالقان
(یادنامه عاشورا قدیم مهران)
به گزارش علی بالایی لنگرودی

انتشارات همگامان چاپ
34 صفحه
چاپ اول 1388
1000 نسخه
1200 تومان


علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند به کتابفروشی طهوری، روبه روی دانشگاه تهران مراجعه کنند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment