تادانه

بیراهه ای در آفتاب
(رمان)
نسرین سیفی

انتشارات ققنوس
چاپ اول 1388
160 صفحه
3300 نسخه
2500 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment