تادانه

این همه دیر
(مجموعه داستان)
زنده‌یاد محمدعلی مسعودی

نشر خوانش
چاپ اول 1388
88 صفحه
1500 نسخه
2000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment