تادانه

«حمزه آذرک و هرون‌الرشید» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
کتاب "حمزه آذرک و هرون‌الرشید (در آیینه دو نامه)" تالیف عبدالرحمان عمادی توسط نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب درباره قیام حمزه آذرک سیستانی علیه هرون‌الرشید عباسی و ترجمه نامه‌هایی است که بین هارون و حمزه مبادله شده است.

به اعتقاد نویسنده، جنبه ایرانی بودن قیام آذرک از قیام ابومسلم بیشتر بود چرا که قیام ابومسلم خلافت را به دست بنی‌عباس داد ولی آذرک جهان‌بینی و نظریه داشت و معتقد بود باید خود مردم در سرنوشتشان دخیل باشند.

وی با نام خوارج در سال 170 علیه عباسیان قیام کرد. این قیام که چند سالی بعد از قیام ابومسلم خراسانی شکل گرفت، به جنگهای مفصلی منجر شد که در همه آنها هارون الرشید عباسی از سپاه ایران شکست خورد.

در این کتاب آشکار می‌شود که ایرانیان آن موقع اهل کتاب بودند با اصل اسلام مخالفتی نداشتند و مخالفتشان با کسانی بود که خودشان را خلیفه می‌دانستند و در حقیقت امویان و عباسیان را مسلمان قلمداد نمی‌کردند.

"نسخه نامه هرون‌الرشید"، "خوارج و حمزة‌بن‌آذرک"و "سخنى چند درباره ماجراى حمزه از نقطه‌نظر حقوقى، سیاسى و اجتماعى" از عناوین چند بخش این کتابند.

"پیوست مهم"(سندى از صدر اسلام براى انگیزه جنبشهاى ایرانیان بر ضد امویان و عباسیان)، "پیمان شیز در آغاز اسلام ایران"، "پیمان شیز در سیستان" و "اندکى پس از پیمان شیز در آذربایجان از همان زمان چه بر سر آذربایجانی‌ها آوردند؟"از دیگر مطالب این کتاب به شمار می‌روند.

"حمزه آذرک و هرون‌الرشید (در آیینه دو نامه)" 96 صفحه است به وسیله نشر آموت منتشر شده است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com